Nordjyllands Fugle 2014 er nu på vej ud til abonnenterne. Rapporten kan købes i løssalg på Skagen Fuglefestival 8.-10. maj og kan desuden bestilles her, enten ved at tegne abonnement eller i løssalg: Bestil Rapport

Juvenil Kongeørn, Tofte Skov
foto: Anton Thøger Larsen

Tekst og foto: Jan Tøttrup Nielsen

Siden Kongeørnen genindvandrede som dansk ynglefugl i 1998/99 (Knudsen et al. 2000), har den ynglet på 4 forskellige lokaliteter. Interessen omkring Kongeørnens ernæring i Danmark har været stor. Der foreligger mange studier af Kongeørnens fødevalg rundt om i verden, men kun meget få fra kongeørnebestande, som har etableret sig i lavlandet med intensivt industrialiserede landbrug. Siden 2005 har jeg indsamlet føderester fra parret i Hals Nørreskov og fra 2008 fra de øvrige tre ynglelokaliteter, hovedsagelig i yngletiden marts-oktober. I det følgende bringes nogle af de foreløbige resultater.

Af Henrik Nyrup

I efteråret 2010 blev arbejdet med at genskabe endnu en ny sø i det nordjyske afsluttet. Der er tale om Juelstrup Sø, der er beliggende vest for Støvring tæt op ad motorvej E45.


Hirtshals Havn
foto: Kurt Prentow

Af Kurt Prentow

Hirtshals ligger på en fremskudt bastion ud i Skagerrak mellem Jammerbugten og Tannis Bugt. Denne beliggenhed har stor betydning for, hvilke fugle der ses i årets løb i Hirtshals.

Vigtige trækruter for fuglene går forbi Hirtshals. Et stort træk af vandfugle følger Jyllands vestkyst både forår og efterår, og også mange landfugle følger kysten på trækket. Derfor kan man se ganske mange arter og høje antal på gode trækdage.


Strandskade, Hirsholmene
foto: Albert Steen-Hansen

Af Poul Erik Sperling

Albert er født på Langeland for 77 år siden, og her opholdt han sig som barn. I 1962 tog han lærereksamen fra Esbjerg Seminarium, og herefter var han ansat et par år på Vindelev Skole ved Jelling, indtil han i 1964 blev ansat ved Farstrup Skole og flyttede til Farstrup. Siden har alle årene været centreret i Himmerland omkring Farstrup og Års. Oprindeligt var Albert botaniker og meget interesseret i planter og deres forekomst, men da han mødte sin kommende kone Inger, blev interessen udvidet til også at omfatte fugle. Hun gik nemlig på Jelling Seminarium med biologi som linjefag og Ernst Torp Pedersen som lærer. Han lavede på den tid mange fugleture, og det var på den måde, Alberts interesse for fugle begyndte.


Den sidste unge der forlader reden.
foto: Jan Tøttrup Nielsen

Af Jan Tøttrup Nielsen

I 1976 startede jeg mit duehøgeprojekt i Vendsyssel, og undersøgelsen fortsætter foreløbig frem til 2017. Området dækker 2417 km2, hvilket er ca. ¾-del af Vendsyssel. Fra og med 1977 regnes med en årlig dækning af bestand og produktion på 95-100 %.


Sølvhejre, Pytodde
foto: Jørgen Peter Kjeldsen, ornit.dk

Af Jan Skriver

Når moden skifter, kan det undertiden mærkes i naturen og aflæses i fuglefaunaen. Det er Sølvhejren et godt eksempel på.

For omkring 100 år siden balancerede denne spektakulære ædle hejre på randen af udryddelse i Europa, fordi den overalt blev efterstræbt på grund af sine dekorative fjer.

Ædelhejrernes lange snehvide fjer blev blandt andet brugt som pynt på damehatte.


Ismåge 2K, Hanstholm Havn
foto: Henrik H.Nielsen, Avifauna Consult

Af Henrik Haaning Nielsen

Det er første gang, jeg har prøvet at twitche klokken 20:20 en vinterdag, men jeg havde ikke mange betænkeligheder, da jeg fik meldingen. Inden da havde jeg klukleet noget, da jeg hørte, at John Kyed kørte rundt på havnen, denne aften med en projektør for at tjekke måger. Tidligere på dagen var der nemlig kommet en melding om, at Flemming Møller fra Hillerød et par dage i forvejen havde fundet en Ismåge i Hanstholm Havn. Både John og jeg var lamslåede. Det var om onsdagen, Flemming havde fundet Ismågen, og samme dag havde John været på havnen – og dagen efter var jeg der – begge uvidende om alvoren, om drømmearten man selv vil finde.


Hortulan, Skagen
foto: Ella Mikkelsen

Af Henrik Nyrup

Rejser man eksempelvis sydpå i Europa til landene omkring Middelhavet, er der en god mulighed for at opleve Hortulanen. Dette selv om der generelt siden 1950’erne har været en tilbagegang i Europa, og denne tilbagegang er i dele af Vesteuropa siden 1980’erne blevet yderligere forværret. Tilbagegangen menes især at være sammenhængende med omlægning af landbrugsdriften, men også fangst af småfugle i Sydeuropa angives flere steder som en medvirkende faktor til tilbagegangen.


Kongeørnunge, Tofte Skov
foto: Anton Thøger Larsen

Af Tscherning Clausen

I ynglesæsonen 2013 ynglede der både et havørnepar og et kongeørnepar i Tofte Skov i Østhimmerland. Begge par havde ynglesucces, idet Havørnene fik tre unger og Kongeørnene fik en unge på vingerne til trods for, at afstanden mellem de to ørnereder blot er ca. 2½ km.

Af Thorkild Lund


Stylteløber, juv., Lille Vildmose
foto: Lars Grøn

For første gang i Danmark ynglede Stylteløber med succes i 2013. Parret slog sig ned i Lille Vildmose, og ynglevirksomheden blev fulgt dagligt af mange besøgende, siden parret første gang blev observeret 14/5 indtil 4/8, da familien inklusive 2 unger ikke længere blev set.

Af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond

Naturstyrelsen har fortsat fokus på forskellige GPS-mærkede mårhunde, også kaldet Judas-mårhund, som har opholdt sig i Lille Vildmose i 2013. Dyrenes færden er blevet intensivt overvåget – og dyrene er blevet opsøgt flere gange i håb om, at de havde fundet sig en mage. Det førte i løbet af sommeren ikke til fangst af mårhund, men primo januar 2014 blev der fanget en tæve, som sad sammen med et Judas-dyr i Mellemområdet.