Har du fået fingrene i årets udgave af Nordjyllands Fugle? Der er kun ganske få rapporter tilbage.

Læs bl.a. om det dramatiske år for de danske kongeørne, om gåsegribbenes turné rundt i det nordjyske, elgprojektet i Lille Vildmose, invasionen af Sibirisk Jernspurv, ynglende Sølvhejre i Nordjylland, årsforekomsten af cirka 200 nordjyske arter og meget, meget mere! Alt sammen flot illustreret med nogle af årets allerbedste fuglebilleder!
Rapporten er på 160 sider og prisen er beskedne 170 kr. i løssalg.

Rapporten blev præsenteret i foråret til Skagen Fuglefestival
Rapporten for 2015 er samtidig offentliggjort i en PDF version her på siden. Det er den 11. rapport som nu foreligger i PDF version. Her er et link til rapporten for 2015: Nordjyllands Fugle 2015.pdf

Tekst og illustrationer: Jens Gregersen

Hirsholmenes ynglefugle har meget tidligt vakt opmærksomhed. Det var kendt at Rovternen ynglede indtil begyndelsen af 1900tallet. Dengang var øerne befolket, og der har med garanti været et stort pres på ynglefuglene.

De første ornitologer, der kom til Hirsholmene, var folk fra Dansk Ornitologisk Central, udsendt af Peter Skovgaard. De foretog nogle af de første optællinger i 1920erne. Særligt de store kolonier af Splitterner blev beskrevet. De ynglede på flere af de ubeboede øer. Det blev bemærket, at mange af ynglefuglene ynglede sent. Sandsynligvis var årsagen, at man dengang havde sat indsamling af æg i system. Det var en almindelig praksis mange steder på den tid.


Mårhund - foto: Line Holst Pagh

Af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond
Vi har i den forgangne sæson fanget/nedlagt 13 ræve, 1 mårhund og 3 mink i Mellemområdet. Det er resultatet af et målrettet arbejde med drift af fælder, kunstgrave og brug af GPS-halsbånd på mårhunde. Projektet har kørt siden efteråret 2011 og fortsætter til og med 2018. Det er et stort arbejde, som finder sted grundet medfinansiering fra EU. Parterne bag er Aalborg Kommune, Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond.

Af Knud Pedersen

Det blev igen et travlt år for de mange personer, som er engageret i arbejdet med Skagen Fuglestation.
Mange møder og besigtigelser har fundet sted i løbet af året for at forberede organisationen, økonomien og indholdet i det kommende trækfuglecenter i Det Grå Fyr.
Realdania Byg ejer bygningerne ved fyret og står for hele renoveringen til et moderne naturformidlingscenter med en videnskabelig fugle- og ringmærkningsstation, butik og café.
I løbet af foråret måtte bygherren konstatere, at der var uforudsete renoveringsopgaver. Dette betød, at den oprindelige tidsplan for færdiggørelsen af centeret ikke kunne holde.

Af Thorkild Lund - fuglefotos: Mette Berg
Fuglefotografering boomer i disse år. Udstyret har gennemgået en rivende udvikling, samtidig med at nettet giver store muligheder for formidling af fotos. Også her i ”Nordjyllands Fugle” har vi nydt godt af fuglebilleder af hidtil uset høj kvalitet. Ikke mindst derfor er det på tide, at vi giver plads til omtale af nogle af de dygtige fotografer, der så ihærdigt kører rundt i vores landsdel og gennem deres billeder deler fugleoplevelser med os andre. Den meget besøgte hjemmeside "Vild med Lille Vildmose" er blevet lidt af et mekka for fuglefotografer, ja naturfotografer af alle slags. Der er ikke en dag i hele året, hvor der ikke bliver lagt spændende fotos op.


Landsvale er nu placeret i midten af
hvad der tidligere kaldtes "sangerne".
Harbosletten 14/9-15
foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk

Af Esben Sloth Andersen

Det siges at ”forandring fryder”. Men de fleste fuglefolk bryder sig næppe om den forandring af artsrækkefølgen, der introduceres i denne udgave af Nordjyllands Fugle. Vi har nemlig gennem mange år vænnet os til en meget anderledes og tilsyneladende urokkelig systematik.


Taigasædgås - foto: Hans Henrik Larsen

Af Ole Roland Therkildsen
En lille bestand af Taigasædgæs, der yngler i det nordlige Skandinavien, overvintrer hvert år i Lille Vildmose. I kuldeperioder kan dele af bestanden trække til Nørreådalen og området omkring Tjele Langsø. Da der generelt mangler viden om de Taigasædgæs, der forekommer i Danmark har Naturstyrelsen finansieret et projekt, der skal indsamle viden til understøtning af forvaltningen af bestandene. Projektet har bl.a. til formål at afgrænse delbestandene af de danske Taigasædgæs, forbedre bestandsopgørelserne, udarbejde overlevelsesanalyser og indsamle viden om bestandens reproduktion samt dens habitatudnyttelse. Projektet skal bidrage til en international forvaltningsplan for Taigasædgæs.


Sorthovedet måge forsøgte at yngle
ved Nordmandshage. Foto er fra 
Hanstholm, 11. juli 2015 - Henrik
Haaning Nielsen

Af Søren Poulsen og Anders Brinkmann

”Fuglene i Sydøstvendsyssel” dækker området af Vendsyssel øst for E45. Området er særligt kendetegnet ved sin beliggenhed ud mod Kattegat, hvor store flokke af dykænder opholder sig i Læsø Rende og Aalborg Bugt. Fugletrækket følger primært kystlinjen ned mod Limfjordens udmunding, og mudderflader og strandenge lokker rige mængder af rastende vadefugle til. Men også baglandet er rigt på fugleliv med fine rastlokaliteter for gæs, svaner og Hjejler, og med særlige ynglefugle som Kongeørn og en stor bestand af Vagtel. I følgende afsnit er der fokuseret på udvalgte ynglefugle samt trækket ved Nordmandshage.


Jagtfalk, Agger Tange 31.10.2015
foto: Tonny Ravn Kristiansen

Af Henrik Haaning Nielsen
Med omkring 20-25 fund i hele Danmark har efteråret og vinteren stået for en ny Danmarksrekord i Jagtfalk. Mange har fået gode oplevelser med Jagtfalke rundt omkring i landet, og en lang række flotte billeder ligger blandt andet på DOF-basen, og dokumenterer mange af fundene.
Der var mest ”gang i den” i oktober og november, hvor der blev set trækkende eksemplarer på flere lokaliteter, men flere steder havde stationære fugle gennem længere perioder. Det samme gjorde sig gældende i bl.a. Skåne.
Vi skal tilbage til 2005 med 8 fund (oktober-december), 2011 med 12 fund (september-december) og 2012 med 11 fund (oktober-december) for at finde de tidligere Danmarksrekorder, men efteråret 2015 slår sig markant fast som ny rekord. Nordjylland bidrog med tre fugle.

Tekst og fotos: Jørgen Peter Kjeldsen, ornit.dk

Om Kortnæbbet Gås’ tilstedeværelse i Nordjylland i tid og rum

Vi lever i en tid med stor dynamik i fuglebestandene – tænk bare på arter som Skestork, Trane eller Havørn – situationen i dag minder meget lidt om situationen for 20-25 år siden.
Generelt har der også været stor fremgang hos næsten alle gåsearter. Et af de bedst dokumenterede tilfælde er Kortnæbbet Gås, og i denne artikel kigger jeg specifikt på situationen i Nordjylland.

Fjordterne, Bygholmdæmningen foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk

Af Henrik Haaning Nielsen

Aage V. Jensen Naturfond og Institut for Bioscience indgik i begyndelsen af 2007 en samarbejdsaftale om overvågning af et udvalg af ynglefugle og rastende trækfugle i Vejlerne. Overvågningen af ynglefugle i Vejlerne har til opgave at bidrage til NOVANA-overvågningen af ynglefugle, som er iværksat for at opfylde Danmarks forpligtelser i forhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Denne overvågning skal føre til samlede vurderinger af de enkelte arters bevaringsstatus i Danmark.


Viber og Hjejler m.fl. 8. sep. 2015
Foto: Jan Skriver

af Thorkild Lund

Ved årsskiftet udkom "Status og udviklingstendensen for Danmarks internationalt vigtige fugleområder", rapporten over caretakerprojektet fra 2003 til 2013. I en rangordning af IBA'erne af lokaliteter med det bedste helhedsbillede for raste- og ynglefugle ligger Lille Vildmose i spidsen.
På baggrund af de omfattende naturgenopretningsprojekter der finder sted i Lille Vildmose i disse år, vil lokaliteten utvivlsomt befinde sig i dette førerfelt i mange år fremover. Der er tale om en dynamisk proces, som bevirker at naturen og dermed fuglelivets sammensætning forandres fra år til år.