Sorthovedet måge forsøgte at yngle
ved Nordmandshage. Foto er fra 
Hanstholm, 11. juli 2015 - Henrik
Haaning Nielsen

Af Søren Poulsen og Anders Brinkmann

”Fuglene i Sydøstvendsyssel” dækker området af Vendsyssel øst for E45. Området er særligt kendetegnet ved sin beliggenhed ud mod Kattegat, hvor store flokke af dykænder opholder sig i Læsø Rende og Aalborg Bugt. Fugletrækket følger primært kystlinjen ned mod Limfjordens udmunding, og mudderflader og strandenge lokker rige mængder af rastende vadefugle til. Men også baglandet er rigt på fugleliv med fine rastlokaliteter for gæs, svaner og Hjejler, og med særlige ynglefugle som Kongeørn og en stor bestand af Vagtel. I følgende afsnit er der fokuseret på udvalgte ynglefugle samt trækket ved Nordmandshage.


Jagtfalk, Agger Tange 31.10.2015
foto: Tonny Ravn Kristiansen

Af Henrik Haaning Nielsen
Med omkring 20-25 fund i hele Danmark har efteråret og vinteren stået for en ny Danmarksrekord i Jagtfalk. Mange har fået gode oplevelser med Jagtfalke rundt omkring i landet, og en lang række flotte billeder ligger blandt andet på DOF-basen, og dokumenterer mange af fundene.
Der var mest ”gang i den” i oktober og november, hvor der blev set trækkende eksemplarer på flere lokaliteter, men flere steder havde stationære fugle gennem længere perioder. Det samme gjorde sig gældende i bl.a. Skåne.
Vi skal tilbage til 2005 med 8 fund (oktober-december), 2011 med 12 fund (september-december) og 2012 med 11 fund (oktober-december) for at finde de tidligere Danmarksrekorder, men efteråret 2015 slår sig markant fast som ny rekord. Nordjylland bidrog med tre fugle.

Tekst og fotos: Jørgen Peter Kjeldsen, ornit.dk

Om Kortnæbbet Gås’ tilstedeværelse i Nordjylland i tid og rum

Vi lever i en tid med stor dynamik i fuglebestandene – tænk bare på arter som Skestork, Trane eller Havørn – situationen i dag minder meget lidt om situationen for 20-25 år siden.
Generelt har der også været stor fremgang hos næsten alle gåsearter. Et af de bedst dokumenterede tilfælde er Kortnæbbet Gås, og i denne artikel kigger jeg specifikt på situationen i Nordjylland.

Fjordterne, Bygholmdæmningen foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk

Af Henrik Haaning Nielsen

Aage V. Jensen Naturfond og Institut for Bioscience indgik i begyndelsen af 2007 en samarbejdsaftale om overvågning af et udvalg af ynglefugle og rastende trækfugle i Vejlerne. Overvågningen af ynglefugle i Vejlerne har til opgave at bidrage til NOVANA-overvågningen af ynglefugle, som er iværksat for at opfylde Danmarks forpligtelser i forhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Denne overvågning skal føre til samlede vurderinger af de enkelte arters bevaringsstatus i Danmark.


Viber og Hjejler m.fl. 8. sep. 2015
Foto: Jan Skriver

af Thorkild Lund

Ved årsskiftet udkom "Status og udviklingstendensen for Danmarks internationalt vigtige fugleområder", rapporten over caretakerprojektet fra 2003 til 2013. I en rangordning af IBA'erne af lokaliteter med det bedste helhedsbillede for raste- og ynglefugle ligger Lille Vildmose i spidsen.
På baggrund af de omfattende naturgenopretningsprojekter der finder sted i Lille Vildmose i disse år, vil lokaliteten utvivlsomt befinde sig i dette førerfelt i mange år fremover. Der er tale om en dynamisk proces, som bevirker at naturen og dermed fuglelivets sammensætning forandres fra år til år.

af Jan Tøttrup Nielsen 

GPS senderen tjekkes inden ørnen
slippes. Foto: Hans Christophersen

Ørneeventyr eller ej
Siden Kongeørnen vendte tilbage som dansk ynglefugl i 1998, har de i alt 37 yngleforsøg resulteret i 34 udfløjne unger. Kongeørnen er hidtil blevet fundet ynglende på fire forskellige lokaliteter langs østkysten i det nordlige Jylland. I de første par år efter det første yngleforsøg var spændingen stor – var det en enlig svale, eller var det begyndelsen til et nyt ørneeventyr i lighed med Havørnens, der også er vendt tilbage som dansk ynglefugl. Havørnebestanden nærmest eksploderede efter 1995, sandsynligvis pga. de mange mulige ynglehabitater og det store fødeudbud.

Den nye og eneste tilbageværende trykte regions-rapport i Danmark adskiller sig væsentligt fra de foregående års rapporter. Artsbehandlingen er blevet reduceret til at omhandle ca. 2/3 af arterne set i Nordjylland 2015. Formålet er at fokusere mere på arter, som er fåtallige eller hvor forekomsten i Nordjylland er vigtig samt ikke mindst for at give plads til spændende artikler, hvor af der i kommende rapport er spændende læsning om bl.a. Kongeørn og GPS, Jagtfalk, Sædgås og Kortnæbbet Gås, Hirsholmene foruden årsrapporter fra Skagen, Vejlerne, Lille Vildmose, SØ-Vendsyssel og ikke at forglemme en artikel om fuglene i Rold Skov for 125 år siden.
Rapporten er på 160 sider og prisen er uændret 160 kr.

Rapporten blev præsenteret i foråret til Skagen Fuglefestival
Rapporten for 2014 er offentliggjort i en PDF version her på siden. Det er den 10. rapport som nu foreligger i PDF version. Her er et link til rapporten for 2014: Nordjyllands Fugle 2014.pdf

Spor af Mårhund
Foto: Brian Kjølhede Jensen

af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond

For at give de ynglende fugle i Lille Vildmose bedre vilkår, valgte vi i 2011 at regulere bestanden af rovdyr (mårhund, ræv og mink), som led i et større naturgenopretningsprojekt. Resultatet har siden 2011 været 18 mårhunde, 9 mink og 30 ræve. I 2014 blev det til 6 ræve, 5 mink og 3 mårhunde, hvilket kan hænge sammen med, at der har været et udbrud af hvalpesyge, som ramte både ræv og mårhund. En af de positive konstateringer fra den forgangne sæson er, at vi igen i år (2014) ikke har haft ynglende mårhunde i Lille Vildmose!

Af Thorkild Lund

Nu, foråret 2015, da der er udsigt til en fuglestation i det Grå Fyr i Skagen, fortælles historien igen og igen om de bestræbelser på at etablere en varig fuglestationsvirksomhed, der har fundet sted gennem årene. Måske fordi det nu ligger så langt tilbage, bliver den første fuglestationsvirksomhed i 70'erne ofte forbigået. Men det er lidt uretfærdigt, da der blev lagt mange timer i det, mange unge mennesker deltog med ildhu og blev fanget af fugleinteressen for livet, og heldigvis er materialet bevaret, omend det ikke er blevet selvstændigt publiceret i større udstrækning. Fra de tre første år foreligger der dog to trykte rapporter.

Tscherning Clausen

Af Poul Erik Sperling

Jeg er på vej ud over de åbne marker mod Klarup og kører op ad bakken på Spergelvej til villaen på toppen og for enden af vejen. Her har Tscherning Clausen boet i rigtigt mange år. Tscherning er født i 1945 på Sohngaardsholms Mark i Vejgård, der dengang var det yderste af Aalborg ud mod markerne mod sydøst. Han har tilbragt hele sin barndom i Vejgård, hvor han også gik på Vejgård Østre Skole. 

Natlyt under atlaslejren
Foto: Svend Erik Mikkelsen

Af Henrik Møller Thomsen


1. marts 2014 startede den tredje danske atlaskortlægning af de danske ynglefugle. Projektet var ikke langt henne, før det stod klart for os nordjyske lokalkoordinatorer, at der var meget store huller i dækningen af atlaskvadraterne i den vestlige del af Himmerland. Da projektledelsen efterspurgte emner til atlaslejre, var vi derfor hurtigt ude og gøre opmærksom på, at vi godt kunne bruge hjælp i det nordjyske.

Guldspætte, Vejgaard
18.05.1972, Foto: Hans Krabsen

Af Jan Skriver og Hans Christophersen

18. maj 1972 sad Hans Krabsen og læste i sin stue på Birkevej 32 i Vejgaard i den østlige udkant af Aalborg, da han fra sin have hørte en lyd, som han aldrig havde hørt før.
Han listede ud for at se, hvad der var på besøg i haven, og på en af lærketræets grene sad en spætte med et eksotisk udseende set med danske øjne.