Kongeørnunge, Tofte Skov
foto: Anton Thøger Larsen

Af Tscherning Clausen

I ynglesæsonen 2013 ynglede der både et havørnepar og et kongeørnepar i Tofte Skov i Østhimmerland. Begge par havde ynglesucces, idet Havørnene fik tre unger og Kongeørnene fik en unge på vingerne til trods for, at afstanden mellem de to ørnereder blot er ca. 2½ km.

Af Thorkild Lund


Stylteløber, juv., Lille Vildmose
foto: Lars Grøn

For første gang i Danmark ynglede Stylteløber med succes i 2013. Parret slog sig ned i Lille Vildmose, og ynglevirksomheden blev fulgt dagligt af mange besøgende, siden parret første gang blev observeret 14/5 indtil 4/8, da familien inklusive 2 unger ikke længere blev set.

Af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond

Naturstyrelsen har fortsat fokus på forskellige GPS-mærkede mårhunde, også kaldet Judas-mårhund, som har opholdt sig i Lille Vildmose i 2013. Dyrenes færden er blevet intensivt overvåget – og dyrene er blevet opsøgt flere gange i håb om, at de havde fundet sig en mage. Det førte i løbet af sommeren ikke til fangst af mårhund, men primo januar 2014 blev der fanget en tæve, som sad sammen med et Judas-dyr i Mellemområdet.

Af Henrik Nyrup

Blandt de større pattedyr i den danske natur er skovmåren nok en af de arter, som de færreste har kendskab til. Forhold som, at den har en tilbagetrukket levevis, samt at den hovedsagelig er nataktiv, er medvirkende til at skovmåren kun er set af få.


Gåsegrib, Kåstrup, Salling
foto: Peter Nielsen

Af Gorm Thyge Wæhrens

Det var en sen fredag på arbejdet M.C. Holms skole i Nykøbing Mors. Vi havde haft uge 24, hvor hele skolen havde været på vandring sammen med kunstnere på Mors og i Salling – rigtigt spændende. Vi fandt blandt andet en død brevdue, nakket af en Duehøg syd for Glyngøre. Ejeren var glad for at få beskeden, da den ikke var vendt hjem ved middagstid lørdag efter at være sendt af sted fra et sted syd for Hamborg. Blæsten havde fået den ud af kurs, og Duehøgen smag på den – dog kun hovedet spist. Utroligt at brevduer kan flyve så langt og med hastighed på 90-100 km/t i et stræk.

Rapporten har brug for nye skribenter. Har du lyst at prøve kræfter med en artsgruppe, så sig endelig til. Vejledning og støtte følger selvfølgelig med.

Henvendelse: Hans Christophersen – Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Af Poul Erik Sperling

Fuglene i det åbne græsland har været i stærk tilbagegang i Danmark i gennem mange år. Det skyldes ikke kun, at områderne opdyrkes og afvandes - men også at det hele gror til med meterhøjt græs og urter for senere ofte at slå over i tæt pilekrat.

Der er i dag få enge, strandoverdrev, ja selv marker, hvor kvæg afgræsser disse arealer som i gamle dage. Og det er en forudsætning for vadefuglene som Vibe, Engryle, Stor Kobbersneppe med flere.

Af Poul Erik Sperling

Jeg er kørt nordpå for at tale med Nordjyllands rovfuglemand nr. 1.  - Jan Tøttrup Nielsen og finder huset smukt beliggende ved skovkanten i udkanten af Tolne by.

Jan har hele sit liv boet i det nordlige Vendsyssel. Han er født ved Skærum i 1960 og boede senere med sine forældre ved Linderum. Selv har han boet ved Gårdbogård og i Børglum Klosterskov samt de sidste mange år i Tolne.

Interessen for fuglene var der allerede fra skolealderen, og interessen for Duehøgen startede på skolebiblioteket, da han lånte bogen "Duehøgen" af Vagn Holstein.

Af Palle A.F. Rasmussen

Denne rapport omhandler overvejende optælling af ynglefugle i naturgenopretningsområdet mellem Høstemark Skov i nord og Lillesø i syd. Optællingsområdet var mod øst afgrænset af Møllesøvej og mod vest af Ny Høstemarksvej. Optællingerne er primært gennemført af undertegnede i perioden marts til juli. I alt blev området besøgt 36 gange i ovennævnte periode med det primære formål at optælle ynglefugle, herunder registrering af de nataktive arter. På 28 af besøgene er der således gennemført natlytning. Fordelingen af besøgene var følgende, med tidsforbrug i timer nævnt i parentes: marts 5 (31), april 7 (63), maj 11 (118), juni 8 (54) og juli 5 (37).

Af Jens Gregersen

Ud for Frederikshavn i en afstand på cirka 7 km i nordøstlig retning ud i Kattegat ligger Hirsholmene. Øgruppen, der samlet er på omkring 45 hektar, består af en række øer som Hirsholm, Græsholm, Tyvholm, Kølpen og Deget samt en del mindre holme og sandbanker. Der er på øerne et specielt fugleliv, men der foretages kun i begrænset omfang observationer af ynglefugle og trækgæster.

I dagene 25. og 26. maj 2012 foretog Jens Gregersen ynglefugleoptælling på Hirsholmene – der er dog ikke optalt ynglefugle på Deget i 2012. Materialet er suppleret med bidrag fra Kjeld T. Pedersen og Jens Klingenberg.

Af Thorkild Lund

Caretakerprojektet, som nu nærmer sig sin afslutning, er den forløbige kulmination på de seneste 50 års arbejde med at registrere større danske fuglelokaliteter. Før den tid var det pauvert, hvad der blev publiceret, til gengæld var de få artikler af stor værdi både i det daværende fuglebeskyttelsesarbejde og også i dag, hvor kendkab til tidligere tiders fugleliv som reference til naturbevarelse er vigtigt.

Af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond

Hermed en opfølgning på artiklen i Nordjyllands Fugle 2011 omkring regulering af Mårhund i Lille Vildmose.

Vi har i sæson 2012/13 haft succes med reguleringen. Der er blevet reguleret (aflivet) to mink, 14 ræve og 13 (!) mårhunde.

Lille Vildmose dækker mere end 7.500 ha. Mellemområdet, som er indsatsområdet i LIFE-projektet er i sig selv på 2.100 ha., så det er ikke det letteste at holde bestandene af ræv, mink og mårhund nede, men vi gør et ihærdigt forsøg. Vi har været i gang i to år og fortsætter mindst fire år mere. Vi håber, at effekten af vores indsats vil kunne ses på fuglelivet i løbet af de næste par år.