Af Henrik Haaning Nielsen/Avifauna Consult
Aage V. Jensen Naturfond og Institut for Bioscience indgik i begyndelsen af 2007 en samarbejdsaftale om overvågning af et udvalg af ynglefugle og rastende trækfugle i Vejlerne.

Af Tscherning Clausen
2016 blev et år fyldt med begivenheder, dramatik og dødsfald for de danske Kongeørne, som alle udelukkende yngler i Nordjylland.
Allerede i vintermånederne sker der noget, idet kongeørneparret i Høstemark Skov bliver udfordret af et ukendt par, som udgøres af en 3K og en 6K ørn, som begge er ringmærkede. Herefter ses parret i Høstemark ikke i en periode, og først i slutningen af februar ses de begge på deres sædvanlige plads i sydkanten af skoven. Det nye par opholder sig i nu Mellemområdet indtil slutningen af marts måned, hvor de bliver set for første gang i Tofte Skov. På billedet ses Jan Tøttrup Nielsen med død Kongeørn, Store Vildmose, 7. april 2016. Foto: Marta Yepes.

For første gang har Danmark fem par ynglende kongeørne, alle i det nordjyske. Fire unger er på vej på vingerne i løbet af august og september 2018.

Se den spændende artikel af Jan Skriver fra Dansk Ornitologisk forening via dette link: http://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1669

Arkivfoto fra 2015 som viser Jan Tøttrup montere GPS sender på ung Kongeørn.

 

Glæd jer - endnu en rapport fra Nordjyllands Fugle er gået i trykken. Rapporten er større end nogensiden og indbyder til mange timers god læsning og masser af nyttige data. Rapporten forventes at udkomme 1. maj, og dermed være klar til Skagen Fuglefestival den 10. til 13. maj 2018.


Ravnen er ved at genindtage rollen
som karakterfugl i Rold 
Skov ligesom
i 1800 tallet. 
foto: Niels Fabek

Af Uffe Gjøl Sørensen
Den tidligst kendte egnsbeskrivelse af fuglelivet i nogen del af Himmerland er dukket op i et håndskrevet brev dateret 9.marts 1897, hvor skovrider Hintz giver en detaljeret beskrivelse af fuglelivet i Rold Skov i det forudgående tiår. Der findes i det hele taget kun sparsomme oplysninger om fuglelivet i Nordjylland i 1800-tallet. I sidste halvdel af århundredet kom der lokale beskrivelser fra Vendsyssel (Fischer 1861-64), Thy (Heiberg 1886), Mors (Faber 1887) og Viborg-egnen (Christiansen 1890). Men fra Himmerland kendes kun spredte oplysninger, der dog ofte var fra Rold Skov-komplekset. Her havde arter som Sort Stork, Havørn, Rød Glente og Stor Hornugle nogle af deres sidste tilholdssteder i landet og var derfor beklageligt attraktive mål for datidens ægsamlere (dokumenteret gennem de samlinger, der endte på Zoologisk Museum i København).

Har du fået fingrene i årets udgave af Nordjyllands Fugle? Der er kun ganske få rapporter tilbage.

Læs bl.a. om det dramatiske år for de danske kongeørne, om gåsegribbenes turné rundt i det nordjyske, elgprojektet i Lille Vildmose, invasionen af Sibirisk Jernspurv, ynglende Sølvhejre i Nordjylland, årsforekomsten af cirka 200 nordjyske arter og meget, meget mere! Alt sammen flot illustreret med nogle af årets allerbedste fuglebilleder!
Rapporten er på 160 sider og prisen er beskedne 170 kr. i løssalg.

Rapporten blev præsenteret i foråret til Skagen Fuglefestival
Rapporten for 2015 er samtidig offentliggjort i en PDF version her på siden. Det er den 11. rapport som nu foreligger i PDF version. Her er et link til rapporten for 2015: Nordjyllands Fugle 2015.pdf

Tekst og illustrationer: Jens Gregersen

Hirsholmenes ynglefugle har meget tidligt vakt opmærksomhed. Det var kendt at Rovternen ynglede indtil begyndelsen af 1900tallet. Dengang var øerne befolket, og der har med garanti været et stort pres på ynglefuglene.

De første ornitologer, der kom til Hirsholmene, var folk fra Dansk Ornitologisk Central, udsendt af Peter Skovgaard. De foretog nogle af de første optællinger i 1920erne. Særligt de store kolonier af Splitterner blev beskrevet. De ynglede på flere af de ubeboede øer. Det blev bemærket, at mange af ynglefuglene ynglede sent. Sandsynligvis var årsagen, at man dengang havde sat indsamling af æg i system. Det var en almindelig praksis mange steder på den tid.


Mårhund - foto: Line Holst Pagh

Af Jacob Palsgaard Andersen, Aage V. Jensen Naturfond
Vi har i den forgangne sæson fanget/nedlagt 13 ræve, 1 mårhund og 3 mink i Mellemområdet. Det er resultatet af et målrettet arbejde med drift af fælder, kunstgrave og brug af GPS-halsbånd på mårhunde. Projektet har kørt siden efteråret 2011 og fortsætter til og med 2018. Det er et stort arbejde, som finder sted grundet medfinansiering fra EU. Parterne bag er Aalborg Kommune, Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond.

Af Knud Pedersen

Det blev igen et travlt år for de mange personer, som er engageret i arbejdet med Skagen Fuglestation.
Mange møder og besigtigelser har fundet sted i løbet af året for at forberede organisationen, økonomien og indholdet i det kommende trækfuglecenter i Det Grå Fyr.
Realdania Byg ejer bygningerne ved fyret og står for hele renoveringen til et moderne naturformidlingscenter med en videnskabelig fugle- og ringmærkningsstation, butik og café.
I løbet af foråret måtte bygherren konstatere, at der var uforudsete renoveringsopgaver. Dette betød, at den oprindelige tidsplan for færdiggørelsen af centeret ikke kunne holde.

Af Thorkild Lund - fuglefotos: Mette Berg
Fuglefotografering boomer i disse år. Udstyret har gennemgået en rivende udvikling, samtidig med at nettet giver store muligheder for formidling af fotos. Også her i ”Nordjyllands Fugle” har vi nydt godt af fuglebilleder af hidtil uset høj kvalitet. Ikke mindst derfor er det på tide, at vi giver plads til omtale af nogle af de dygtige fotografer, der så ihærdigt kører rundt i vores landsdel og gennem deres billeder deler fugleoplevelser med os andre. Den meget besøgte hjemmeside "Vild med Lille Vildmose" er blevet lidt af et mekka for fuglefotografer, ja naturfotografer af alle slags. Der er ikke en dag i hele året, hvor der ikke bliver lagt spændende fotos op.


Landsvale er nu placeret i midten af
hvad der tidligere kaldtes "sangerne".
Harbosletten 14/9-15
foto: Jørgen Peter Kjeldsen/ornit.dk

Af Esben Sloth Andersen

Det siges at ”forandring fryder”. Men de fleste fuglefolk bryder sig næppe om den forandring af artsrækkefølgen, der introduceres i denne udgave af Nordjyllands Fugle. Vi har nemlig gennem mange år vænnet os til en meget anderledes og tilsyneladende urokkelig systematik.


Taigasædgås - foto: Hans Henrik Larsen

Af Ole Roland Therkildsen
En lille bestand af Taigasædgæs, der yngler i det nordlige Skandinavien, overvintrer hvert år i Lille Vildmose. I kuldeperioder kan dele af bestanden trække til Nørreådalen og området omkring Tjele Langsø. Da der generelt mangler viden om de Taigasædgæs, der forekommer i Danmark har Naturstyrelsen finansieret et projekt, der skal indsamle viden til understøtning af forvaltningen af bestandene. Projektet har bl.a. til formål at afgrænse delbestandene af de danske Taigasædgæs, forbedre bestandsopgørelserne, udarbejde overlevelsesanalyser og indsamle viden om bestandens reproduktion samt dens habitatudnyttelse. Projektet skal bidrage til en international forvaltningsplan for Taigasædgæs.