Af Jan Skriver
De senere år er der opstået en fast ynglebestand af Ederfugl i Limfjorden. Denne artikel vil forsøge at trække hovedlinierne op i artens aktuelle forekomst i farvandet, der aldrig tidligere har været forbundet med ynglende Ederfugl i nævneværdige og stabile antal.

Af Brian Nilsson
Der er gået 5 år siden Vilsted Sø atter kom på landkortet efter næsten 100 års afvanding, og derved har givet Vesthimmerland sin største sø tilbage, til glæde for fugle, dyr og mennesker.

Af Tscherning Clausen
Danmarks nordligste ynglepar af Havørn yngler nu i Tofte Skov, Lille Vildmose. Efter flere års forventninger om et nordjysk ynglepar af Havørn, er disse blev indfriet.

Af Carsten Svejstrup Sørensen

Fyrkat Engsø er et bynært naturområde beliggende i Onsild Ådal vest for Hobro nær vikingeborgen Fyrkat.

Engsøen blev genskabt i foråret 2009 og officielt indviet i maj 2010. Formålet med projektet er at rense vandet fra Onsild Å for næringsstoffer ved at lade en del af vandet strømme igennem søen. Desuden skal projektet også bidrage til en rigere og mere varieret natur i ådalen.

Af Thorkild Lund
Den 3. maj 2010 modtog Karsten Stæhrs venner en mail med et vedhæftet billede af en fugl, hvis bestemmelse han var usikker på. Jan Skriver reagerede hurtigt ved at kontakte Henrik Haaning Nielsen som ud fra billedet kunne bestemme fuglen til Langnæbbet Sneppeklire.

Af Henrik Nyrup
Hvidbrystet præstekrave - tegning: Brian Zobbe"Hvidbrystet Præstekrave yngler i Danmark kun i Vadehavet. De fleste findes på sandstranden og ude i de lave klitter på Fanø og Rømø, en anden vigtig yngleplads er de kortgræssede enge lige indenfor klitdiget på Rømø Sønderland. De 52 par, der blev optalt i 2010 er noget over sidste års 39 par, men noget lavere end antallet af ynglepar i 2007 og 2008, hvor der også blev foretaget en grundig optælling af arten".

Af Poul Erik Sperling
Mårhunden (Nyctereutes procuonoides) ser fortsat ud til at brede sig i Jylland.

Der er observationer fra Lille Vildmose og Høstemark området af enlige dyr og 2 ihjelkørte, den ene et ungdyr, hvilket kunne tyde på yngel i området.

Af Hans Christophersen
I næsten fire uger i juni og juli holder en Hvidstrubet Spurv til omkring Mølleparken i Skørping ved Rold Skov. Det er dog først efter to uger, at fundet kommer ud til offentligheden.

Af Hans Christophersen

På fuglefronten er 2010 på mange måder et noget ander­le­des år. Det skyldes for en stor del vejret, som i høj grad sætter sit præg på flere arters forekomst. Vejret starter med fortsættelsen af den strengeste vinter i mands minde med snedække helt til april. Rigtigt forår er der ikke me­get af, idet det på mange måder føles som om, at vinter går direkte over i sommer.

Af Thorkild Lund
Nærværende artikel beskriver en totaloptælling af yngle
­fugle (non-passerinaes) i 2009 i et udvalgt område fore­ta­get af caretakergruppen for Lille Vildmose.

af Anders Østerby
Det er efterhånden nogle år siden at et toplærkepar med sikkerhed fik unger på vingerne i Hirtshals, artens sidste bastion i landet.

Af Hans Henrik Larsen
For mit vedkommende startede arbejdet med ugler med et møde i vinteren 2003-04, hvor vi dannede en egentlig uglegruppe i Nordjylland, dækkende det tidligere Nordjyllands Amt. Indtil nu har gruppen opsat 196 Sløruglekasser fra Hirtshals i nord til Nørager i syd og Aggersund i vest.